Obchodné podmienky

Základné informácie

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku na webstránke www.magnetica.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Predávajúcim je: Magnetica, s.r.o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 35975423, IČ DPH: SK2022127107, DIČ: 2022127107, tel. č.: +421 908 734 958, e-mail: info@magnetica.sk. Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka. č. 39135/B.

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27.

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na produkty a služby (online programy, online koučing, tovar, atď) s konečnou cenou. Pri službách a tovaroch, kde je nutná konkretná osobitá špecifikácia (webstránky, eshopy, reklama na internete, grafické práce a iné) a kde na stránkach je uvedená orientačná cena uvedená najčastejšie predložkou “od”, sa budú riadiť osobitnou zmluvou a to zmluvou o dielo, uzavretej na základe konkretnej cenovej ponuky na službu medzi objednávateľom a zhotoviteľom, s ktorou súhlasili obe zmluvné strany.

Objednávka a uzavretie zmluvy

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho na webstránke. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

Objednávka vzniká vyplnením objednávkového formuláru na stránke a to výberom tovaru, alebo služieb kupujúcim. Pre úspešné a rýchle vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje vo formulári objednávky, zvoliť si z možností dodania (dopravy) a zo spôsobov platby za objednaný tovar alebo služby.

Celková cena objednaného tovaru a služieb je uvedená v objednávke vrátane DPH a taktiež v e-mailovej správe potvrdzujúcej prijatie objednávky. Kupujúci sa môže oboznámiť s cenou tovaru, alebo služieb a ďalšími poplatkami ešte pred vykonaním objednávky na webstránke.

Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s cenou objednaného tovaru a služieb, pričom po úplnom vyplnení a odoslaní sa objednávka stáva pre kupujúceho záväznou.

Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je uzatvorená kúpna zmluva, ktorú je možné zmeniť, zrušiť alebo dopĺňať iba na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

Kupujúcemu je po vytvorení a odoslaní objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Účel tohto e-mailu je informovať kupujúceho o prijatí objednávky predávajúcim a o jej potvrdení zo strany predávajúceho.

Kupujúci sa odoslaním objednávky zaväzuje k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru alebo služieb.

Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnený odmietnuť objednávku v prípade nekorektného správania kupujúceho, alebo aj bez uvedenia dôvodu, pričom kupujúceho o takejto skutočnosti informuje.

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade jej neplatnosti, alebo ak sa napriek všetkému úsiliu predávajúcemu nepodarilo dodať tovar  z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach predávajúceho tento tovar zaobstarať, o čom kupujúceho informuje.

Kupujúci je plne uzrozumený s elektronickou komunikáciou s predávajúcim, predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie alebo telefonickej komunikácie.

Vlastnícke právo predávajúceho prechádza na kupujúceho až momentom vyplatenia celej kúpnej ceny za predmet kúpnej zmluvy a jeho prevzatím.

Predávajúci si vyhradzuje právo v prípade tovaru, alebo služieb, ktoré sú vo vlastníctve predávajúceho, vybaviť uplatnené reklamácie kupujúcim až momentom zaplatenia úplnej kúpnej ceny predmetu kúpnej zmluvy.

Kupujúci, ktorý odoslal objednávku na služby, a teda vstúpil do záväzkového vzťahu s Magnetica, s.r.o udelením súhlasu s týmito VOP zároveň udeľuje v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, výslovný súhlas na poskytnutie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (14 dní) a berie na vedomie, že po úplnom poskytnutí služby stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci vyhlasuje, že bol riadne poučený o následkoch udelenia tohto súhlasu.

Ceny tovaru a dodacie podmienky

Všetky ceny produktov na webstránke, pri ktorých nie je nutná konkretná a osobitá špecifikácia a ktorých plnenie nebude uskutočnené na základe osobitej zmuvy o dielo, sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady za dodanie tovaru (dopravu a pod.), ktorá je uvedená až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho. Náklady na doručenie sú uvedené v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru. Produkty a služby digitálnej povahy sa doručujú bezplatne pomocou elektronických nosičov, najmä emailom alebo vstupom do členskej zóny na webstránke magnetica.sk.

Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na webstránke v momente vykonania nákupu.

Spôsoby, ktoré je možné využiť pri platbe za tovar a služby na našej webstránke:

   a. platba na dobierku (za tovar platíte priamo kuriérovi pri jeho preberaní),

   b. platba kartou

   c. platba online bankovými tlačidlami

   d. bankovým prevodom na účet

Tovar zostáva do úplného zaplatenia kúpnej ceny a jeho prevzatia kupujúcim majetkom predávajúceho, pričom nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho.

Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné po odoslaní objednávky dodatočne meniť.

Predávajúci má povinnosť do 3 pracovných dní od prijatia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

Tovar, ktorý je skladom sa expeduje podľa možností v čo najkratšom čase.

V prípade, že sa v objednávke nachádza viacero druhov tovaru a služieb a časť z nich nie je na sklade,  informujeme kupujúceho o možnosti zaslania čiastočných zásielok.

Kupujúcemu sa zasiela faktúra (daňový doklad) spoločne s dodávaným tovarom, alebo službami, vrátane návodu v slovenskom jazyku, prípadne iných dokumentov poskytnutých výrobcom k tovaru alebo službám.

Miesto, do ktorého je tovar dodávaný sa považuje za miesto plnenia.

Predávajúci uskutoční dodanie tovaru (dopravu) kupujúcemu prostredníctvom:

 - kuriérskej spoločnosti
 - v prípade digitalných produktov - emailom

Predávajúci si môže vyžiadať predloženie preukazu (občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz) na overenie identity osoby preberajúcej objednávku, ktorá bola uhradená vopred prevodom na účet a to z dôvodu predchádzania vzniku škôd.

V prípade, ak je kupujúcim právnická osoba, tovar bude vydaný iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže písomným a osvedčeným splnomocnením na prevzatie tovaru. Predávajúci môže odmietnuť vydať tovar osobe, ktorá nesplní uvedené podmienky.

Kupujúcemu sa odporúča, aby bezprostredne pri dodaní tovaru prekontroloval v prítomnosti dopravcu stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť obsahu balíkov, poškodenie prepravného obalu) podľa priloženého prepravného listu.

Reklamačný poriadok

Kupujúcemu - spotrebiteľovi (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) sa na všetok ponúkaný tovar poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a v prípade reklamácie vád tovaru sa postupuje v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka.

V prípade ak je kupujúcim právnická osoba, táto nie je považovaná za spotrebiteľa a pri reklamácii tovaru sa postupuje v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti (prípadne prevzatia poštovej zásielky), alebo ak si tovar preberá kupujúci osobne, záručná doba začína plynúť dňom jeho prevzatia priamo od predávajúceho, alebo doručením digitálneho produktu emailom, záručná doba začína plynúť dňom doručenia emailu na emailovú adresu kupujúceho uvedené v objednávke.

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho, ktorý je prevádzkovateľom tejto webstránky a ktorý je vo vlastníctve kupujúceho.

V prípade, ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si môže reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade kúpnej ceny za objednaný tovar, ktorý má v úmysle reklamovať.

Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným konaním kupujúceho, ak k vade došlo:

a.) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

b.) nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,

c.) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu na zachovanie tovaru,

d.)zanedbaním nutnej starostlivosti a údržby o tovar,

e.) poškodením tovaru jeho nadmerným zaťažovaním,

f.) používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami, alebo bezpečnostnými predpismi, alebo iným porušením záručných podmienok.

V prípade reklamácie tovaru na základe vyššie uvedených dôvodov má predávajúci právo odôvodnene zamietnuť reklamáciu.

Vady, ktoré vznikli na tovare pri živelnej pohrome sú vyňaté zo zodpovednosti za vady predávajúceho.

Zodpovednosť za vady sa taktiež nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti), ktoré je spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku z dôvodu jeho častého používania teda nie je možné považovať za vadu a výrobok sa nedá z tohto dôvodu reklamovať.

V prípade, ak je kupujúcemu doručený tovar, ktorý je nekompletný, iný než si kupujúci objednal, alebo nesprávny tovar a to z dôvodu pochybenia na strane predávajúceho, predávajúci po upozornení bezodkladne zašle na svoje náklady kupujúcemu správny, alebo doplnený tovar.

Postup pri reklamácii:

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho a to hneď po zistení vady tovaru.

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu: Magnetica, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš (avšak nezasielať tovar na dobierku). Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru. Ďalej odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku.

Reklamovaný digitálný tovar je potrebné zaslať späť na email info@magnetica.sk s popisom, o akú reklamáciu žiadate, prípadne o akú sťažnosť alebo podnet v súvislosti s digitálnym produktom sa jedná.

K reklamovanému tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru). Tieto podklady je pri reklamácii tovaru potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) na adresu Magnetica, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru v písomnej forme, alebo v inej vhodnej forme po dohode s kupujúcim. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť ihneď, predávajúci ho doručí bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Kupujúci má pri uplatnení reklamácie právo:

a.) pri odstrániteľnej vade tovaru má kupujúci právo, aby táto vada bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady aj výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady tovaru,

b.) pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, požiadať predávajúceho buď o výmenu tovaru za nový, alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).

Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním tovaru s odstránenou vadou, odovzdaním vymeneného tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, poskytnutím primeranej zľavy z ceny reklamovaného tovaru, prípadne písomnou výzvou na prevzatie niektorého z uvedených plnení, alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.

Po vybavení reklamácie si kupujúci môže reklamovaný tovar vyzdvihnúť na adrese Magnetica, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, alebo mu bude reklamovaný tovar zaslaný na adresu, ktorú uvedie v reklamácii.

Pri preberaní tovaru je potrebné skontrolovať nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa odporúčaní VOP o preberaní tovaru), nakoľko tovar sa môže pri preprave poškodiť. Taktiež odporúčame kupujúcemu rozbaliť tovar po jeho doručení a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom prepravcovi (kuriérovi) vyhlasujete, že obal tovaru je nepoškodený.

Tento reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť všeobecných obchodných podmienok a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho. Akékoľvek zmeny reklamačných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.magnetica.sk. Na tovar zakúpený pred zmenou reklamačných podmienok sa vzťahujú reklamačné podmienky platné v deň zakúpenia tovaru.

Adresa na zasielanie reklamovaného tovaru: Magnetica, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš

Kontakt na predávajúceho pre vybavenie reklamácie: email: info@magnetica.sk, tel. č.: +421 908 734 958

Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ.

Kupujúci, ktorý si objednal služby, udelením súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami zároveň udelil výslovný súhlas na poskytnutie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (14 dní), po úplnom poskytnutí služby stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy do 14 dní a plnenie služby ešte nie je ukončené, je povinný predávajúcemu uhradiť iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

d) produkt doručuje digitálne, okamihom doručenia emailu na emailovú adresu kupujúceho, ktorú uviedol v objednávke

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal.
Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný tu:

Formulár na odstúpenie od zmluvy ->

Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou. Napríklad zakúpené produkty, ktoré vyžadujú montáž alebo inštaláciu, by mal kupujúci len vyskúšať, ale nemal by ich inštalovať, a tovar by mal vrátiť s pôvodnými visačkami či inými ochrannými alebo identifikačnými prostriedkami.

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar. Predávajúci má právo na náhradu škody podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka v prípade, ak kupujúci neprevezme od kuriérskej spoločnosti (dopravcu).

Právo na náhradu škody predajca nemá v prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar z dôvodu, že ak kupujúci odstúpil od zmluvy v súlade s týmito VOP a zákonom.

Predávajúci pri určovaní výšky náhrady škody vychádza predovšetkým z nákladov spojených s dopravou tovaru kupujúcemu, z výšky poplatkov za zaslanie tovaru kupujúcemu, z nákladov za balné, expedíciu, prípadne iných nákladov, ktoré predávajúcemu vznikli pri vybavovaní predmetnej objednávky, pričom je oprávnený si nárokovať okrem vzniknutej škody aj ušlý zisk.

Predávajúci je oprávnený neuplatniť si právo na náhradu škody, alebo si uplatniť toto právo iba čiastočne.

Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Zásady ochrany osobných údajov

V zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Osobné údaje zákazníkov spracúvame v rozsahu  : titul, meno, priezvisko, fakturačná adresa ( ulica a číslo, mesto a PSČ), adresa doručenia ( ak je iná ako fakturačná adresa), telefónne číslo , adresa elektronickej pošty.

Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zákazníkov) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 uvedeného Nariadenia.

Základným predpokladom pre uzatvorenie kúpnej zmluvy je v zmysle Všeobecných obchodných podmienok zaslanie objednávky tovarov/produktov/služieb prostredníctvom  elektronického formulára vyplneného v správnej a úplnej forme. Zaslaním objednávky dotknutá osoba potvrdzuje, že sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámila a v celom rozsahu s nimi súhlasí a že ňou poskytnuté osobné údaje sú presné a pravdivé. Prevádzkovateľ po prijatí elektronického formulára dodá požadované tovary/produkty/služby objednávateľovi. Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby – zákazníci. Lehoty na vymazanie os. údajov: 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie v rámci účtovnej agendy

Uplatňovanie práv dotknutých osôb - účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov poskytovateľom a ich použitie na fakturačné účely, a ďalšie úkony spojené s objednávkou, vrátane neskoršej komunikácie s užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu poskytovateľa, pre účely ponúkania služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov. Kategórie dotknutých osôb: fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci prevádzkovateľom vymedzených účelov obráti na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva.  Lehoty na vymazanie os. údajov: 1 rok odo dňa vybavenia žiadosti.

Vaše osobné údaje môžu byť pri ich spracúvaní poskytnuté v nevyhnutnej miere napr. našim zamestnancom, kuriérskym a prepravným spoločnostiam, poskytovateľom IT služieb, účtovným poradcom, auditorom a daňovým poradcom, advokátskym a právnym kanceláriám, a pod. , vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu.

Osobné údaje kupujúceho sa nezverejňujú.

Predávajúci môže spracúvať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie newslettera alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod. po odsúhlasení zákazníkom) . Pre tento účel predávajúci spracúva nevyhnutné údaje, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailovú adresu kupujúceho. Svoj súhlas so spracovaním údajom na marketingové účely môže kupujúci kedykoľvek odvolať napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho so žiadosťou o odhlásenie z newslettera. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám, taktiež nebudú zverejnené.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).

Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).

Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66  Nariadenia.

Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.

Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

Spoločnosť Magnetica, s.r.o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava - Staré Mesto prijala ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali :  tel. č.: +421 908 734 958  alebo na  e- mailovej adrese: info@magnetica.sk

Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa riadia ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. Takisto aj ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.magnetica.sk.

V prípade zmeny VOP, prípadne reklamačných podmienok, sa právne vzťahy pri uzatváraní kúpnej zmluvy a po jej uzatvorení riadia prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a ktoré boli prístupné na internetovej stránke www.magnetica.sk.

Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky vyjadrené v Reklamačnom poriadku.

Odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a oboznámil sa s ich znením.

Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky (Reklamačný poriadok) sú zverejnené na internetovej stránke www.magnetica.sk a taktiež  po odoslaní objednávky kupujúcim sú tieto VOP a reklamačné podmienky doručené kupujúcemu aj v prílohe e-mailu, ktorým predávajúci potvrdzuje prijatie objednávky.

V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným, prípadne nevykonateľným, platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení VOP tým nie je dotknutá, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné, prípadne nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najvyššej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

Ostatné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri vytvorení objednávky a uzatvorení kúpnej zmluvy prostredníctvom tohto e-shopu, ktoré nie sú priamo upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, alebo v ich neoddeliteľných súčastiach sa riadia podľa príslušných ustanovení najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v platnom znení, prípadne aj zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.