Obchodné podmienky - magnetica.sk

Podmienky zľavnenej Konzultácie

Zľavnená konzultácia pozostáva z balíčkov, ktoré sú tvorené súčtom viacerých konzultácií za finančne zvýhodnených podmienok.

Cena jednotlivých balíčkov zľavnenej konzultácie platí len pri platbe vopred.

Jednotlivé balíčky môžete využiť iba počas doby trvania, ktorá sa uvádza pri jednotlivých balíčkoch. Platnosť jednotlivých balíčkov začína plynúť dňom pripísania peňažnej sumy predstavujúcu cenu balíčka, ktorý si kupujúci objednal, na účet našej spoločnosti Magnetica, s. r. o. Ak v danom období platnosti balíčka zľavnenej konzultácie nevyčerpáte predplatené konzultácie, váš balíček stráca platnosť bez nároku na vrátenie zaplatenej peňažnej sumy.

Maximálna dĺžka jednej konzultácie je 2 h (120 min). Ak konzultácia bude trvať kratšie ako 120 min ostávajúci čas nie je možné čerpať v inom termíne a takáto konzultácia sa považuje za čerpanú v plnej miere.

Konzultácie sa vykonávajú v sídle a v pobočkách spoločnosti Magnetica, alebo po vzájomnej dohode aj na iných miestach, akými sú napríklad sídlo kupujúceho. Konzultácie sa môžu vykonávať aj elektronicky napríklad prostredníctvom služby SKYPE.

Konzultácie sa konajú na vopred dohodnutom mieste a v čase, na ktorom sa zhodnú obe strany (Magnetica a kupujúci).

Minimálne 7 dní pred konaním konzultácie musí kupujúci zaslať okruh tém resp. otázok, čoho sa bude konzultácia týkať, aby samotná konzultácia bola vecná a konkrétna.

 Ak sa konzultácia bude uskutočňovať v mieste, ktoré je vzdialené od sídla, resp. pobočiek spoločnosti Magnetica viac ako 50 km, cestovné náklady spoločnosti Magnetica znáša kupujúci. Do 50 km cestovné náklady znáša spoločnosť BSP Magnetica.