Obchodné podmienky - magnetica.sk

Podmienky zľavnenej služby Tvorby koncepcie

Zľavnená služba Tvorba koncepcie stojí 390€ bez DPH (468€ s DPH) namiesto pôvodných 490€ bez DPH (588€ s DPH). Zľava predstavuje 100€ bez DPH.

Zľavnená cena služby Tvorba koncepcie platí len pri platbe vopred.

S tvorbou koncepcie naša spoločnosť Magnetica začne najneskôr do 14 dní od pripísania peňažnej sumy, ktorá predstavuje cenu zľavnenej služby Tvorba koncepcie, na účet našej spoločnosti.

Tvorba koncepcie je zdĺhavý proces, ktorý stojí na dôkladných analýzach a vytýčení stratégie, preto je nevyhnutná súčinnosť kupujúceho. Ak reakcie kupujúceho na naše výzvy budú bez prieťahov výsledná koncepcia webu bude odovzdaná kupujúcemu najneskôr do 2 mesiacov od začatia tvorby koncepcie, t. j. od prvého osobného prípadne elektronického stretnutia s kupujúcim s cieľom začať prvotnú analýzu. V prípade, že nastanú prieťahy (zavinené i nezavinené) na strane kupujúceho doba 2 mesiacov sa predĺži o čas, počas ktorého spoločnosť Magnetica nemohla pracovať v dôsledku prieťahov na strane kupujúceho.

Súčinnosť kupujúceho s našou spoločnosťou sa bude vykonávať osobne v sídle alebo v pobočkách spoločnosti Magnetica a taktiež na miestach po vzájomnej dohode strán, alebo elektronicky (mailom, skype), prípadne telefonicky.

Ak by sa nevyhnutné osobné stretnutie s kupujúcim konalo mimo sídla resp. pobočiek našej spoločnosti vo vzdialenosti viac ako 50 km od týchto miest, kupujúci znáša cestovné náklady spoločnosti Magnetica. Do 50 km cestovné náklady znáša spoločnosť Magnetica.

Koncepciu odovzdá spoločnosť Magnetica kupujúcemu elektronicky alebo v papierovej podobe.