Obchodné podmienky

Základné informácie

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku na web stránke www.magnetica.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Predávajúcim je: BSP Magnetica, s.r.o., Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, IČO: 35975423, IČ DPH: SK2022127107, tel. +421 908 734 958, email: info@magnetica. Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka. č. 39135/B.

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27.

Všeobecne o službe AUDIT WEBU

Službu audit webu si môže objednať každý, kto je vlastníkom alebo správcom internetovej stránky alebo e-shopu.

Predmetom služby je vytvorenie správy o stave webstránky alebo eshopu z hľadiska jeho vyhľadateľnosti (SEO audit), obsahu (Obsahový audit), grafického zobrazenia stránky a jeho použiteľnosti užívateľmi (UX audit), validácie kódu a rýchlosti načítania web stránky( audit programatórského kódu).

Súčasťou správy sú aj odporúčania, ako jednotlivé nedostatky, ktoré boli zistené pri audite, odstrániť alebo vylepšiť.

Správa, ktorá vznikne na základe auditu web stránky, bude obsahovať názory, fakty a skutočnosti Predávajúceho – internetovej agentúry BSP Magnetica, s.r.o., ktoré vychádzajú zo skúsenosti s tvorbou, správou a používaním jej webstránok, alebo webstránok jej klientov. Všetky rady a odporúčania obsiahnuté v správe nezaručujú majiteľom a správcom web stránok ich automatický úspech. Ten môže závisieť od rôznych skutočností, na ktoré internetová agentúra BSP Magnetica, s.r.o. nemá dosah.

Správa z auditu web stránky bude zaslaná na email, ktorý uvedie Kupujúci v Objednávke vo forme pdf.

Objednávka a uzavretie zmluvy

Službu audit webu je možné zakúpiť prostredníctvom objednávkového formulára nachádzajúceho sa na nasledujúcej internetovej stránke prevádzkovanej predávajúcim – internetová agentúra BSP Magnetica:
https://www.magnetica.sk/predvianocny-audit-webu/objednavka/

Kupujúci objedná službu riadnym vyplnením a odoslaním objednávky internetovej agentúre. Objednávka je záväzná.

Kupujúci – fyzická osoba (spotrebiteľ) v Objednávke uvedie krstné meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, adresu na doručovanie písomností v listinnej podobe, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, kontaktnú emailovú adresu, telefónne číslo a URL adresu (link) webstránky, ktorá má byť predmetom auditu.

Kupujúci – fyzická osoba (podnikateľ) a právnická osoba v Objednávke uvedú krstné meno a priezvisko osoby vypĺňajúcej a odosielajúcej objednávku a jej vzťah ku Kupujúcemu, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania, IČO, DIČ, ak bolo pridelené, e – mailovú adresu, telefónne číslo a adresu na doručovanie písomností, či fakturačnú adresu, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania a URL adresu (link) webstránky, ktorá má byť predmetom auditu. Pred odoslaním Objednávky je Kupujúci povinný sa oboznámiť s týmito VOP a vyjadriť s nimi súhlas. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej medzi Kupujúcim a Predávajúcim – internetovou agentúrou BSP Magnetica.

Kupujúci sa zaväzuje uvádzať v Objednávke pravdivé a správne údaje. Akúkoľvek zmenu údajov uvedených v Objednávke je povinný Predávajúcemu bezodkladne oznámiť emailom na e – mailovú adresu info@magnetica.sk

Momentom odoslania Objednávky prostredníctvom na to určeného poľa dochádza medzi Kupujúcim a Predávajúcim k uzavretiu zmluvy, z ktorej zmluvným stranám vyplývajú práva a povinnosti. Kupujúci berie na vedomie, že odoslaním Objednávky mu vzniká povinnosť uhradiť cenu za službu a túto sa zaväzuje uhradiť v termíne splatnosti určenom Predávajúcim. Bezodkladne po doručení riadne vyplnenej Objednávky zašle Predávajúci Kupujúcemu na ním uvedenú emailovú adresu potvrdenie o doručení Objednávky. Spolu s potvrdením zašle Kupujúcemu tiež zálohovú faktúru s uvedením dátumu splatnosti. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a končí sa, ak nedôjde k jej predčasnému skončeniu iným spôsobom, dodaním správy o stave web stránky(Audit webu), ktorý si kupujúci objednal.

Bezodkladne po doručení riadne vyplnenej Objednávky Predávajúcemu zašle Predávajúci Kupujúcemu na e – mailovú adresu, ktorú uviedol v Objednávke údaje potrebné k platbe za službu, a to číslo bankového účtu, variabilný symbol platby a zálohovú faktúru ako podklad na úhradu. Platbu je možné zrealizovať vkladom na účet Predávajúceho, bankovým prevodom, platobnou kartou, platobným príkazom. Suma je splatná do 7 dní odo dňa odoslania Objednávky. Akékoľvek platby vykonané na účet Predávajúceho sa považujú za vykonané dňom, kedy budú finančné prostriedky pripísané na účet Predávajúceho za podmienky, že platca pri platbe uviedol správny variabilný symbol. V prípade, že platca pri platbe použije nesprávny variabilný symbol, považuje sa platba za vykonanú dňom, kedy Predávajúci „spáruje“ platbu s pohľadávkou vedenou voči Kupujúcemu. V prípade, že Kupujúci nezaplatí sumu riadne a včas, bude jeho Objednávka stornovaná bez nároku na jej obnovenie. Storno Objednávky znamená odstúpenie od zmluvy zo strany Predávajúceho z dôvodu podstatného porušenia zmluvy. Informáciu o storne Objednávky zašle Predávajúci Kupujúci e – mailom.

Do 3 pracovných dní odo dňa zaplatenia ceny za službu vystaví Predávajúci Kupujúcemu faktúru s uvedením fakturačných údajov, ktoré uviedol v Objednávke a zašle ju na e –mailovú adresu Kupujúcemu. Ak Kupujúci vyžaduje zaslanie daňového dokladu poštou, môže o to požiadať Predávajúceho zaslaním emailu na e – mailovú adresu: info@magnetica.sk.

Kupujúci – fyzická osoba (spotrebiteľ) má právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej s Predávajúcim, a to do 14 dní odo dňa odoslania Objednávky Predávajúcemu, ak nie je ďalej ustanovené inak. Odstúpiť od zmluvy môže zaslaním odstúpenia na e – mailovú adresu: info@magnetica.sk V prípade, že Kupujúci – fyzická osoba (spotrebiteľ) ku dňu odoslania odstúpenia od zmluvy zaplatil cenu za službu, Predávajúci mu zaplatenú sumu vráti, a to bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Uvedené však neplatí v prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy po uplynutí 14 dňovej lehoty podľa prvej vety tohto odseku.

Predávajúci za svoje aktivity ručí zárukou spokojnosti a z toho dôvodu Predávajúci vráti Kupujúcemu sumu, ktorú zaplatil za službu, v prípade ak Predávajúci nenájde na web stránke, ktorú uviedol kupujúci v objednávke, minimálne 5 nedostatkov. Sumu za službu vráti Predávajúci najneskôr v lehote 14 dní odo dňa pripísania sumy na účet Predávajúceho od Kupujúceho. Kupujúci bude o tejto skutočnosti vopred informovaný.

Ceny služby

Cena služby Audit webu je 468€. Cena je konečná, vrátane všetkých daní. Predávajúci je platiteľom DPH.

Dodanie služby

Správu o stave web stránky uvedenej v Objednávke vytvorenej na základe auditu , odošle Predavajúci vo formáte pdf na emailovú adresu, ktorú Kupujúci uviedol v Objednávke najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa pripísania ceny za službu na účet Predávajúceho.

Reklamačný poriadok

Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť reklamáciu na kvalitu poskytovanej služby.

Reklamáciu je potrebné uplatniť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, čo Spotrebiteľ zistil vadu poskytovanej služby, najneskôr však do 30 dní od kedy vadu zistil, inak právo na reklamáciu zaniká. 

Prípadné reklamácie vzťahujúce sa k službe poskytovanou Predávajúcim môže Spotrebiteľ uplatniť na adrese: info@magnetica.sk. V reklamácii Spotrebiteľ uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje (adresu bydliska, pobytu, telefónne číslo, e – mail), presne označí vadu a popíše služby a spôsob, akým sa vada prejavuje, ako aj časové vymedzenie, kedy podľa Spotrebiteľa došlo k obmedzeniu kvality poskytovanej, resp. poskytnutej služby a k reklamácii pripojí doklad o zaplatení poplatku za reklamovanú službu. Spotrebiteľ zároveň určí spôsob vybavenia reklamácie.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie zaslať Spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnenej reklamácii. Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Ak Spotrebiteľ uplatní reklamáciu, je Predávajúci povinný poučiť Spotrebiteľa o jeho právach vo vzťahu k spôsobu vybavenia reklamácie a na základe rozhodnutia Spotrebiteľa, ktoré z práv uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na poskytnutie novej služby, ak je to s ohľadom na charakter služby možné.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O výsledku reklamácie bude spotrebiteľ informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania formou e-mailu a zároveň mu bude prostredníctvom e-mailu doručený písomný doklad o vybavení reklamácie.

Predávajúci si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu, ak zníženie kvality služby, resp. vadu  služby spôsobili

 1. okolnosti vylučujúce zodpovednosť,
 2. neodborné alebo neoprávnené zásahy Spotrebiteľa do nastavení služieb alebo iných tretích osôb, ktorým Spotrebiteľ umožnil, a to aj svojím nedbanlivostným konaním, takýto zásah,
 3. zníženie kvality služby bolo zapríčinené v dôsledku neposkytovania súčinnosti zo strany Spotrebiteľa,
 4. Spotrebiteľ uplatnil reklamáciu po uplynutí 30 dní odo dňa, keď vadu zistil.

Ak má poskytovaná služba vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci.

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od uzavretej zmluvy, ak:

a) ponúkaná služba vykazuje vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa služba mohla riadne využívať ako služba bez vady,

b) ide síce o odstrániteľné vady, avšak Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady službu riadne využívať; za opätovné vyskytnutie sa vady sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej najmenej dvoch predchádzajúcich odstráneniach,

c) ide síce o odstrániteľné vady, avšak Spotrebiteľ nemôže pre väčší počet vád službu riadne využívať; za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, ktoré bránia riadnemu využívaniu služby,

d) Predávajúci nevybaví reklamáciu v 30 – dňovej lehote.

Ak má služba iné neodstrániteľné vady, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny služby.

Predávajúci vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov:

a) odstránením vady poskytovanej služby,

b) výmenou služby za novú, resp. inú po predchádzajúcej dohode so Spotrebiteľom,

c) vrátením ceny zaplatenej Spotrebiteľom za poskytovanú službu (pri odstúpení od zmluvy),

d) odôvodneným zamietnutím reklamácie.

Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete tu.

Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci spracúva osobné údaje v prípade Kupujúceho – fyzickej osoby (spotrebiteľa) v rozsahu krstné meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo budovy, mesto, PSČ), adresu na doručovanie písomností v listinnej podobe, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, fakturačná adresa, kontaktná e – mailová adresa, telefónne číslo, a v prípade fyzickej osoby – (podnikateľa) a fyzickej osoby, ktorá vypĺňala Objednávku za právnickú osobu krstné meno a priezvisko osoby a jej vzťah ku Kupujúcemu, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania, IČO, DIČ ak bolo pridelené, e – mailovú adresu a adresu na doručovanie písomností, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania Kupujúceho.

Predávajúci oznamuje Kupujúcemu, že bude spracúvať jeho osobné údaje aj bez jeho výslovného  súhlasu, keďže spracúvanie osobných údajov Kupujúceho je vykonávané Predávajúcim v predzmluvných vzťahoch a spracúvanie je tiež nevyhnutné na plnenie záväzkov Predávajúceho vyplývajúcich z uzavretej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

Predávajúci spracúva osobné údaje na plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcim, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti so zaslaním potvrdzujúceho e – mailu a zaslaním údajov k platbe v zmysle tejto časti  VOP, či  oboznámení Kupujúceho s možnosťou registrácie pre nasledujúce obdobie a tiež za účelom zasielania marketingových správ Predávajúceho, ak s ich zasielaním Kupujúci súhlasil. Predávajúci ďalej spracúva osobné údaje v prospech Kupujúceho za účelom vedenia histórie jeho registrácii a zvýšenia komfortu jeho ďalších registrácií prostredníctvom automatického predvyplnenia registračného formulára.

Odoslaním registračného formulára Kupujúci vyjadruje súhlas so zasielaním reklamných správ a tiež vyjadruje súhlas s tým, aby Predávajúci spracovával a uchovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie v tejto časti VOP a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho týkajúcej sa zasielania marketingových správ a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. 

Predávajúci zodpovedá za to, že tieto osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie si záväzkov Predávajúceho podľa týchto VOP, respektíve zasielania reklamných správ, ak s ich zasielaním Kupujúci súhlasí. Oprávnenia Predávajúceho na použitie osobných údajov v prípadoch uvedených v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov tým nie sú dotknuté.

V prípade, že Kupujúci súhlasí so zasielaním aktuálnych informácií o ponuke Predávajúceho, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na kontaktnú e - mailovú adresu Kupujúceho. O zrušenie tejto služby môže Kupujúci požiadať elektronickou poštou na adrese: info@magnetica.sk. Odosielanie je realizované prostredníctvom technických prostriedkov spoločnosti SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, IČ: 29210372, DIČ: CZ29210372, ktorej sú za týmto účelom poskytované osobné údaje v rozsahu emailová adresa, meno, priezvisko v prípade fyzickej osoby – spotrebiteľa a emailová adresa, názov, resp. obchodné meno v prípade fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby.

Kupujúci môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese: info@magnetica.sk. V prípadoch, v ktorých Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa na základe jeho súhlasu, súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Predávajúceho a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra, zálohová faktúra, opravný daňový doklad), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.

Na základe písomnej žiadosti môže kupujúci od predávajúceho žiadať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje kupujúceho spracúvané,
 • informácie o spracúvaní osobných údajov,
 • zoznam osobných údajov, ktoré sú o kupujúcom predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže kupujúci požiadať o ich vrátenie; likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Kupujúci môže na základe písomnej žiadosti u predávajúceho namietať voči:

 • spracúvaniu osobných údajov kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • využívaniu osobných údajov kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku,
 • poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.